巡礼者の小道(Pursuing Veritas)

聖書の真理を愛し、歌い、どこまでも探求の旅をつづけたい。

2017-04-30から1日間の記事一覧

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第16章 終わりの時

ΙΣΤ' 1. Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑμῶν·οἱ λύχνοι ὑμῶν μὴ σβεσθήτωσαν,καὶ αἱ ὀσφύες ὑμῶν μὴ ἐκλυέσθωσαν,ἀλλὰ γίνεσθε ἕτοιμοι·οὐ γὰρ οἴδατε τὴν ὥραν,ἐν ᾗ ὁ Κύριος ἡμῶν ἔρχεται (Ματθ. 24, 42-44. Λουκ. 12,35). あなたがたの人生の歩みによくよく注…

ディダケ―(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第15章 司教や助祭について

ΙΕ' 1. Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπουςκαὶ διακόνους ἀξίους τοῦ Κυρίου,ἄνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους (Α΄ Τιμ. 3,3.8)καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους·ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαντῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων. それゆえ、…

ディダケ―(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第14章 主の日の集まりについて

ΙΔ' 1. Καθ’ ἠμέραν δὲ Κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾖ. 主の日に集まることに関してであるが、パンを裂き、ユーカリスト(聖餐)を執り行いなさい。ただし、そ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第13章 ささげ物について

ΙΓ' 1. Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινὸς θέλων καθῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἄξιός ἐστι τῆς τροφῆς αὐτοῦ. しかし、あなたがたの間に住むことを願っている真の預言者に対しては、食べ物を提供してしかるべきである。

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第12章 旅びとのもてなしについて

ΙΒ' 1. Πᾶς δὲ ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου (Ματθ. 21,9) δεχθήτω ·ἔπειτα δὲ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε,σύνεσιν γὰρ ἕχετε δεξιὰν καὶ ἀριστεράν. 主の御名によってやって来る全ての人を受け入れなさい。 しかしその後、あなたがたはこの人について吟…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第11章 預言者と偽預言者の見分けについて

ΙΑ' 1. Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν· それゆえ、誰であれ、前述した全てのことを教えに来るなら、その人を迎え入れなさい。

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第10章 感謝の祈り

Ι' 1. Μετὰ δὲ τὸ ἐμπλησθῆναι οὗτως εὐχαριστήσατε· お腹が満たされた後、このように感謝をささげなさい。2. Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Πάτερ ἅγιε (Ἰωάν. 17,11),ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματός Σου (Ἰωάν. 17,26),οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,καὶ ὑπὲρ τῆς…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第9章 ユーカリストについて

Θ' 1. Περὶ δὲ τῆς εὐχαριστίας, οὕτως εὐχαριστήσατε· ユーカリスト(聖餐)に関してであるが、以下のように感謝をささげなさい。 2. πρῶτον περὶ τοῦ ποτηρίου·Εὐχαριστοῦμεν Σοι, Πάτερ ἡμῶν,ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλου Δαυὶδ τοῦ παιδός Σου (Ψαλμ. 17,11 Λ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第8章 祈りと断食について

Η' 1. Αἱ δὲ νηστεῖαι ὑμῶν μὴ ἔστωσαν μετὰ τῶν ὑποκριτῶν.Νηστεύουσι γὰρ δευτέρα σαββάτων καὶ πέμπτῃ·ὑμεῖς δὲ νηστεύσατε τετράδα καὶ παρασκευήν. あなたがたの断食は、偽善者たちのそれであってはならない。というのも、彼ら偽善者たちは、月曜日と木…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第7章 バプテスマについて

Ζ' 1. Περὶ δὲ τοῦ βαπτίσματος, οὕτω βαπτίσατε·ταῦτα πάντα προειπόντες,βαπτίσατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐν ὕδατι ζῶντι (Πρβλ Ἰω. 10,11). バプテスマに関してであるが、以下のようにバプテスマを施しなさい。 …

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第6章 主のくびき

ΣΤ' 1. Ὅρα, μὴ τίς σε πλανήσῃ ἀπὸ ταύτης τῆς ὁδοῦ τῆς διδαχῆς, ἐπεὶ παρεκτὸς Θεοῦ σε διδάσκει. 誰も、この教えの道からはずれた方向へとあなたを欺き導いていくことのないように気をつけなさい。なぜなら、こういった教えを説く者は、神より離れた者で…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第5章 死の道

Ε' 1. Ἡ δὲ τοῦ θανάτου ὁδός ἐστιν αὕτη·πρῶτον πάντων πονηρά ἐστι καὶ κατάρας μεστή·φόνοι, μοιχεῖαι, ἐπιθυμίαι, προνεῖαι, κλοπαί,εἰδωλολατρίαι, μαγεῖαι, φαρμακίαι, ἁρπαγαί,ψευδομαρτυρίαι, ὑποκρίσεις, διπλοκαρδία,δόλος, ὑπερηφανία, κακία, αὐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第4章 いのちの道④

Δ' 1. Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντός σοιτὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μνησθήσῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας (Ἑβρ. 13,7-21),τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς Kύριον (Πρβλ Ματθ. 10,40)·ὅθεν γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ Κύριός ἐστιν. わが子よ。あなたに御言葉を説き明かしてくれる方…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第3章 いのちの道③

Γ' 1. Τέκνον μου, φεῦγε ἀπὸ παντὸς πονηροῦκαὶ ἀπὸ παντὸς ὁμοίου αὐτοῦ. わが子よ。悪および、悪の様相を帯びているいかなるものからも離れなさい。 2. Μὴ γίνου ὀργίλος, ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸν φόνον, μηδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐπιστικὸς μηδὲ θυμικός·ἐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第2章 いのちの道②

Β' 1. Δευτέρα δὲ ἐντολὴ τῆς διδαχῆς· ディダケーの二番目の掟はこれである。 2. οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις (Ἔξ. 20,13-15), οὐ παιδοφθορήσεις,οὐ πορνεύσεις, οὐ κλέψεις (Ἔξ. 20,14), οὐ μαγεύσεις,οὐ φαρμακεύσεις, οὐ φονεύσεις τέκνον ἐν φθορᾷ,οὐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第1章 いのちの道①

ディダケー(十二使徒の遺訓、コイネーギリシア語: Διδαχή)は、「教え」を意味する、初期キリスト教の文書です。 十二使徒の教えと伝えられていますが、多くの学者によって1世紀後半から2世紀初頭に成立した文書と考えられています。(参照:ココ) ギリ…

美しいフランスとそこに息づく美しい人々

Head Covering Movementで共に翻訳の働きをしているフランスのカロリーヌが家の近くの写真を撮って送ってくれました。 目の覚めるようなブルーと若緑。彼女は、フランスの片田舎に居を構えているのですが、なんとそこはGPSにも探知されないくらい鄙(ひな)…