巡礼者の小道(Pursuing Veritas)

聖書の真理を愛し、歌い、どこまでも探求の旅をつづけたい。

ディダケ―(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第14章 主日の集まりについて

ΙΔ' 1. Καθ’ ἠμέραν δὲ Κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾖ. 主日に集まることに関してであるが、パンを裂き、聖餐を執り行いなさい。ただし、その前に、自分の罪・…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第13章 ささげ物について

ΙΓ' 1. Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινὸς θέλων καθῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἄξιός ἐστι τῆς τροφῆς αὐτοῦ. しかし、あなたがたの間に住むことを願っている真の預言者に対しては、食べ物を提供してしかるべきである。

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第12章 旅びとのもてなしについて

ΙΒ' 1. Πᾶς δὲ ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου (Ματθ. 21,9) δεχθήτω ·ἔπειτα δὲ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε,σύνεσιν γὰρ ἕχετε δεξιὰν καὶ ἀριστεράν. 主の御名によってやって来る全ての人を受け入れなさい。 しかしその後、あなたがたはこの人について吟…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第11章 預言者と偽預言者の見分けについて

ΙΑ' 1. Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν· それゆえ、誰であれ、前述した全てのことを教えに来るなら、その人を迎え入れなさい。

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第10章 感謝の祈り

Ι' 1. Μετὰ δὲ τὸ ἐμπλησθῆναι οὗτως εὐχαριστήσατε· お腹が満たされた後、このように感謝をささげなさい。2. Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Πάτερ ἅγιε (Ἰωάν. 17,11),ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματός Σου (Ἰωάν. 17,26),οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,καὶ ὑπὲρ τῆς…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第9章 聖餐について

Θ' 1. Περὶ δὲ τῆς εὐχαριστίας, οὕτως εὐχαριστήσατε· 聖餐に関してであるが、以下のように感謝をささげなさい。 2. πρῶτον περὶ τοῦ ποτηρίου·Εὐχαριστοῦμεν Σοι, Πάτερ ἡμῶν,ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλου Δαυὶδ τοῦ παιδός Σου (Ψαλμ. 17,11 Λουκ. 1,69)· ἧς ἐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第8章 祈りと断食について

Η' 1. Αἱ δὲ νηστεῖαι ὑμῶν μὴ ἔστωσαν μετὰ τῶν ὑποκριτῶν.Νηστεύουσι γὰρ δευτέρα σαββάτων καὶ πέμπτῃ·ὑμεῖς δὲ νηστεύσατε τετράδα καὶ παρασκευήν. あなたがたの断食は、偽善者たちのそれであってはならない。というのも、彼ら偽善者たちは、月曜日と木…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第7章 バプテスマについて

Ζ' 1. Περὶ δὲ τοῦ βαπτίσματος, οὕτω βαπτίσατε·ταῦτα πάντα προειπόντες,βαπτίσατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐν ὕδατι ζῶντι (Πρβλ Ἰω. 10,11). バプテスマに関してであるが、以下のようにバプテスマを施しなさい。 …

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第6章 主のくびき

ΣΤ' 1. Ὅρα, μὴ τίς σε πλανήσῃ ἀπὸ ταύτης τῆς ὁδοῦ τῆς διδαχῆς, ἐπεὶ παρεκτὸς Θεοῦ σε διδάσκει. 誰も、この教えの道からはずれた方向へとあなたを欺き導いていくことのないように気をつけなさい。なぜなら、こういった教えを説く者は、神より離れた者で…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第5章 死の道

Ε' 1. Ἡ δὲ τοῦ θανάτου ὁδός ἐστιν αὕτη·πρῶτον πάντων πονηρά ἐστι καὶ κατάρας μεστή·φόνοι, μοιχεῖαι, ἐπιθυμίαι, προνεῖαι, κλοπαί,εἰδωλολατρίαι, μαγεῖαι, φαρμακίαι, ἁρπαγαί,ψευδομαρτυρίαι, ὑποκρίσεις, διπλοκαρδία,δόλος, ὑπερηφανία, κακία, αὐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第4章 いのちの道④

Δ' 1. Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντός σοιτὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μνησθήσῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας (Ἑβρ. 13,7-21),τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς Kύριον (Πρβλ Ματθ. 10,40)·ὅθεν γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ Κύριός ἐστιν. わが子よ。あなたに御言葉を説き明かしてくれる方…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第3章 いのちの道③

Γ' 1. Τέκνον μου, φεῦγε ἀπὸ παντὸς πονηροῦκαὶ ἀπὸ παντὸς ὁμοίου αὐτοῦ. わが子よ。悪および、悪の様相を帯びているいかなるものからも離れなさい。 2. Μὴ γίνου ὀργίλος, ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸν φόνον, μηδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐπιστικὸς μηδὲ θυμικός·ἐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第2章 いのちの道②

Β' 1. Δευτέρα δὲ ἐντολὴ τῆς διδαχῆς· ディダケーの二番目の掟はこれである。 2. οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις (Ἔξ. 20,13-15), οὐ παιδοφθορήσεις,οὐ πορνεύσεις, οὐ κλέψεις (Ἔξ. 20,14), οὐ μαγεύσεις,οὐ φαρμακεύσεις, οὐ φονεύσεις τέκνον ἐν φθορᾷ,οὐ…

ディダケー(12使徒の遺訓:Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων)第1章 いのちの道①

ディダケー(十二使徒の遺訓、コイネーギリシア語: Διδαχή)は、「教え」を意味する、初期キリスト教の文書です。 十二使徒の教えと伝えられていますが、多くの学者によって1世紀後半から2世紀初頭に成立した文書と考えられています。(参照:ココ) ギリ…

美しいフランスとそこに息づく美しい人々

Head Covering Movementで共に翻訳の働きをしているフランスのカロリーヌが家の近くの写真を撮って送ってくれました。 目の覚めるようなブルーと若緑。彼女は、フランスの片田舎に居を構えているのですが、なんとそこはGPSにも探知されないくらい鄙(ひな)…

私がクリスチャンの教理論争史を愛しんでいる理由――Exclusive Psalmody Debateの事例から【キリスト礼拝の本質を考える】

私は、クリスチャンの教理論争史にとても興味があり、それらの文献を読むのが好きです。そして今日はみなさんに、私がなぜExclusive Psalmody Debate(礼拝時に詩篇歌だけを歌うべきか否かの論争)を愛しているのか、その理由をお分かち合いしたいと思います…

ディスペンセーション主義者を理解する ㉒「物理的な王国」「未来におけるユダヤ人信者たちの役割」「シンボルの深み」 (by ヴェルン・ポイスレス/ウェストミンスター神学大 新約学)

小見出し 追記―1993年 物理的な王国(A PHYSICAL KINGDOM) 未来におけるユダヤ人信者たちの役割(THE FUTURE ROLE OF JEWISH BELIEVERS) シンボルの深み(SYMBOLIC DEPTH) 文献目録(BIBLIOGRAPHY) Vern Sheridan Poythress, Understanding Dispensa…

ディスペンセーション主義者を理解する ㉑ 「キリストにあるイスラエルの成就」(by ヴェルン・ポイスレス/ウェストミンスター神学大 新約学)

旧約の約束の相続人になる(BECOMING HEIRS TO OLD TESTAMENT PROMISES) 救いからイエス・キリストの公同的合一へ(REASONING FROM SALVATION TO CORPORATE UNITY IN JESUS CHRIST) 将来的な探求のための他の領域(OTHER AREAS FOR POTENTIAL EXPLORATION…

巡礼者

好むと好まざるにかかわらず、人はさまざまな肩書や称号や名称を自分自身につけたり、他人につけられたりしながら生きています。みなさんにはどういう称号(title)がありますか? このブログのタイトルにもあるように、私は巡礼者(pilgrim)という称号をと…

奥まった森林を歩いていたら

親愛なる私の姉妹へ 奥まった森林を歩いていたら、上のような可憐な花をみつけました。 狭く、身動きのとれない場所にあなたはいます。 〈私には、移動の自由はありません。〉 細い根と、細い茎でやっと立っています。 〈だから乱暴な風さん、どうか私のとこ…

ディスペンセーション主義者を理解する ⑳「ヘブル人への手紙12:22-24」(by ヴェルン・ポイスレス/ウェストミンスター神学大 新約学)

小見出し シオンの山およびエルサレムの成就(FULFILLMENT OF MOUNT ZION AND JERUSALEM) アブラハムの希望(ABRAHAM’S HOPE) 黙示録における新しいエルサレム(THE NEW JERUSALEM IN REVELATION) 新しい地(THE NEW EARTH) ヘブル11:16と12:2…

ゴスペルフラ問題 Q&A+検証記事のご案内

ゴスペルフラ現象に関することですが、あるサイトで、この問題について真摯に取り組んだ末、ゴスペルフラを習うことにした方のコメントを拝見いたしました。この方のご見解と信仰に最大限の敬意を払いつつ、みなさんとご一緒に考えていけたらと思います。 イ…

公正さ(fairness)についての省察――隣人をより良く知り、より深く愛していくために。

ゴスペルフラ現象についての記事でお話しましたように、私は先日、アメリカ人の宣教師の方から、現代英語のredeem「贖う」は、(聖書的・狭義の用法だけでなく)もっと広義な意味合いでも使われる動詞でもあるということを教わりました。 翻訳者として、これ…

地と天(ピューリタンの祈り)

おお主よ、 かろうじて生き延びることができるほどの 小さな桶水にうごめく魚のように 私はこの地で生きています。 しかし天にあって、私は海洋で心ゆくまで泳ぐことでしょう。

キリストとアロン(イサク・ワッツの信仰詩)

イエス、汝の中にあって、 私たちの眼は アロンの子たちの壮麗な珠玉や磨かれた金に 幾千倍にまさる汝の栄光の輝きをみています。 彼らはまず自分自身の罪から清められるために、 全焼のささげ物を携えて来なければなりませんでした。 しかし汝の生は、一点…

ディスペンセーション主義者を理解する ⑲「予型(よけい)について」(by ヴェルン・ポイスレス/ウェストミンスター神学大 新約学)

小見出し 予型の挑戦(THE CHALLENGE OF TYPOLOGY) 予型に対するディスペンセーション主義者のアプローチ(DISPENSATIONALIST APPROACHES TO TYPOLOGY) 予型としての神殿(THE TEMPLE AS A TYPE) 文法的・歴史的解釈への制限(A LIMIT TO GRAMMATICAL-HIS…

ディスペンセーション主義者を理解する ⑱ 「旧約聖書のイスラエルにおける解釈学的見地」(by ヴェルン・ポイスレス/ウェストミンスター神学大 新約学)

小見出し 前キリスト教時代の聞き手による実際の諸解釈(ACTUAL INTERPRETATIONS BY PRE-CHRISTIAN AUDIENCES) イスラエルの希望(ISRAEL’S HOPE) 後の日 祭司の王国としてのイスラエル(ISRAEL AS A KINGDOM OF PRIESTS) 偉大なる王の臣下としてのイスラ…

ゴスペルフラ現象についてのさらなる考察と気づき

冒頭の記事を書いた後、いろいろな方ととても有益な意見交換をする機会が与えられました。私はみなさんからの尊いご指摘により、以下のような点に気づかされました。

「夏は、どんな服を着ればいいかな?」―クリスチャン女性とサマー服と隣人愛【再掲載+追記】

前半部分は自ブログ「地の果てまで福音を」からの再掲載です。また、この記事は主として女性のみなさんを対象としたメッセージであり分かち合いです。Thank you!

ディスペンセーション主義者を理解する ⑰ 「字義性についてのディスペンセーション主義者自身の説明に耳を傾ける。」(by ヴェルン・ポイスレス/ウェストミンスター神学大 新約学)

小見出し 字義性についてのライリーの説明(RYRIE’S DESCRIPTION OF LITERALNESS) 字義性についてのその他の言明(OTHER STATEMENTS ON LITERALNESS) 聖書解釈における全域的要因について(SOME GLOBAL FACTORS IN INTERPRETATION) Vern Sheridan Poythre…